Beleidsplan van Stichting Dierennood

Missie:

De missie van Stichting Dierennood is het zoveel mogelijk hulp bieden aan zwerfdieren in het buitenland. Dit wil zij doen op korte termijn, door het ondersteunen van locale zwerfdier-projecten.

Maar ook op de toekomst gericht, met het mogelijk maken van sterilisatie-projecten om het aantal zwerfdieren te doen verminderen, alsmede educatie over respect voor zwerfdieren op basisscholen.
Doelen:

Stichting Dierennood staat voor hulp aan zwerfdieren in het buitenland. Dus voornamelijk zwerfhonden en zwerfkatten.

Wij proberen dat te doen op twee manieren:

1. Noodhulp op korte termijn:

Via onze Hulpprojecten-van-de-Maand, waarbij wij streng geselecteerde kleine projecten steunen om al dan niet gewonde zwerfdieren locaal op te vangen, te verzorgen, te vaccineren en te steriliseren.

Meestal worden ze dan weer gezond teruggezet en soms komen ze in een adoptieprogramma om locaal of in een ander land te worden geadopteerd.

2. Structurele hulp op langere termijn:

a. Sterilisatie-projecten in zo'n 20 asielen over de hele wereld, waarbij wij ook bemiddelen voor studenten MBO Dierverzorging en studenten Diergeneeskunde van de Universiteiten van Utrecht en Gent, die vooral sterilisaties uitvoeren. Maar ook andere medische verrichtingen doen bij de vele honderden honden en katten in de diverse asielen. Voor deze bemiddeling hebben wij een aparte website opgezet: www.dierenstages.nl

Maar ook voor vrijwilligers zonder specifieke opleiding hebben wij meer dan 10 geselecteerde asielen, waar heel nuttig werk voor de daar aanwezige dieren kan worden gedaan.

Ook daarvoor hebben wij een aparte website opgezet:

www.dierenvrijwilligers.nl

b. Ondersteunen van educatie-projecten om hiermee kinderen op de locale basis-scholen te kunnen stimuleren, om meer respect voor (zwerf)dieren te verkrijgen.
Wij proberen bij reeds bestaande contacten met betrouwbare asielen, de vrijwilligers te stimuleren om langs scholen te gaan om deze boodschap zo goed mogelijk over te dragen.

Werkzaamheden:

Sterilisaties : het stimuleren van activiteiten die tot doel hebben om de populatie van zwerfdieren zo goed mogelijk onder controle te brengen. Dit door middel van het 'Collect, Neuter, Vaccinate & Return' principe. Dus: 'Bijeenbrengen, Steriliseren, Vaccineren en Terugzetten'. Veelal in samenwerking met studenten Diergeneeskunde.

Adopties :

het ondersteunen van bestaande organisaties in het buitenland, die naast educatie en sterilisaties ook voor een aantal geselecteerde dieren een adoptie-adres zoeken.

Educatie:

door middel van het verzamelen, vergelijken en samenvatten van al bestaande educatie-publicaties, te komen tot producties die voor educatieve programma's gebruikt kunnen worden.

Dit met als doel meer respect bij kinderen te verkrijgen voor dieren in het algemeen en dieren-in-nood in het bijzonder. E.e.a. zoveel mogelijk aangepast aan de locale situaties en specifieke culturen in de diverse landen.

Middelen:

1. Dat zwerfdieren onze hulp hard nodig hebben, willen wij met onze website laten zien.

2. Verder door het samenstellen en laten drukken van divers drukwerk, waarin onze projecten onder de aandacht worden gebracht.


3.Dat zwerfdieren onze hulp hard nodig hebben, willen wij met onze website laten zien. Het organiseren van diverse activiteiten om geld in te zamelen t.b.v. onze doeleinden.

Doelgroep:

Alle dierenvrienden, waar ook ter wereld, die samen met ons vinden dat dieren-in-nood meer en beter geholpen moeten worden.

Werving van gelden:

Wij werken alleen met vrijwilligers, die geen urenvergoeding of reiskosten willen declareren en hebben ook geen dure gebouwen of andere grote vaste kosten. De kosten die wij wel maken, voor bijv. advertenties en overige wervingskosten, worden echter ruim gecompenseerd door extra giften door onze eigen bestuursleden, Hierdoor kunnen wij garanderen dat alle donaties en legaten 100% ten goede komen aan de hulp voor dieren die dit het hardste nodig hebben.

Voor inkomsten proberen wij donateurs, begunstigden en sponsors te interesseren om samen met ons deze doeleinden te realiseren.

Iedere donatie wordt door ons direct op onze website gezet en voegen dit toe - indien niet anders aangegeven - aan het actuele Hulpproject-van-de-Maand.

Hierbij wordt zowel de naam van de donateur bij het desbetreffende hulpproject gezet en wordt het bedrag toegevoegd aan de actuele tussenstand van dit project.

Bij bezwaar van naamsvermelding wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.

De methoden die wij gebruiken om extra fondsen te werven zijn:
- Advertenties in diverse tijdschriften;
- Advertenties op social media, voornamelijk op Facebook;
- Tel. benadering van vaste relaties.

Beheer gelden:

Wij hebben een aparte bankrekening bij de ING waar alle gelden op binnenkomen. Alleen de penningmeester heeft toegang tot deze bankrekening. En hij legt verantwoordelijkheid af aan de andere bestuursleden èn aan de Belastingdienst.

De selectie van de goede doelen die onze stichting wil gaan ondersteunen wordt gedaan door de secretaris, waarna deze dit als concreet voorstel voorlegt aan de overige bestuursleden. Alleen als alle bestuursleden hiermee instemmen wordt een hulpproject daadwerkelijk opgenomen op de website als 'Hulpactie-van-de-Maand'.

Besteding gelden:

Alle gelden die worden overgemaakt naar de diverse doelen, worden gepubliceerd op onze website. Hiervoor is een aparte rubriek ‘Resultaten’ op de website opgenomen.

Indien gewenst en in overleg, wordt na afloop van een al dan niet speciaal hulpproject, verantwoording afgelegd naar een specifieke donateur met foto’s en verslagen van de bestede gelden.

Stand van zaken per eind 2017.

1. Internationale website en een mobiele versie
Om de donaties verder te kunnen verhogen, is er een vertaalmodule geïnstalleerd op onze website. Hiervan wordt al regelmatig gebruik van gemaakt en internet-overzichten laten zien, dat al meer dan 10% van de bezoekers onze website in een andere taal lezen. De internationale domeinnaam die wij al gedeponeerd hebben is: www.animalsindistress.org hetgeen de letterlijke vertaling van ‘dierennood’ is. Wij gaan bewust de extentie .org gebruiken om ons non-commerciële karakter te benadrukken.
IS GEREALISEERD (Maar wordt nog verder uitgebreid)

Ook is onze gehele website inmiddels zgn. ‘responsive’. Hetgeen wil zeggen dat deze op iedere media-drager, incl. smartphones kan worden ontvangen. IS GEREALISEERD
Tevens werden er in 2017 automatische vertaalmodules op onze diverse website gezet, waardoor er nog meer internationaal internet verkeer en daardoor hogere bezoekersaantallen mogelijk zullen zijn.

2. Uitbreiding naamsbekendheid
Om verdere naamsbekendheid te verkrijgen is extra drukwerk in de vorm van 2 formaten stickers, alsmede een extra folder over de mogelijkheden voor eigenaren om na hun overlijden zonder partner, hun huisdieren door onze stichting naar een gegarandeerd diervriendelijk gezin te herplaatsen. geproduceerd. IS GEREALISEERD Overigens wij zijn ook al weer bezig met een herdruk van de reguliere 8 pag. folder, die uitgebreid zal gaan worden naar 12 pagina’s. NOG MEE BEZIG
Deze sticker is te verkrijgen via onze website.

3. Verdere professionalisering van selectie en checken van hulpproject-aanvragen.
Kijken naar mogelijkheden om nog betrouwbaarder en efficiënter de vele hulpvragen te kunnen beoordelen en selecteren. IS GEREALISEERD Hierbij wordt er ook gewerkt aan een verdere standaardisering van alle aanvragen. NOG MEE BEZIG

4. Uitbreiding Sociale Media platforms.
Naast Facebook, ook kijken naar alternatieven. IS GEREALISEERD (Wij zijn nu ook zichtbaar op Pinterest, naast Facebook en Twitter. Anders platforms worden nog bekeken.)

5. Inzamelen overtollige medische middelen t.b.v. buitenlandse asielklinieken.
Wij hebben gemerkt dat er regelmatig nog bruikbare medische middelen, zoals hechtmaterialen, verbandmiddelen bij dierenarts-praktijken weggegooid worden, die nog zeer nuttig gebruikt kunnen worden in asiel-klinieken waar wij mee samenwerken in diverse landen. Wij bemiddelen via onze andere website www.dierenstages.nl Nederlandse en Belgische dierenartsen en studenten Diergeneeskunde en deze zouden deze middelen mee kunnen nemen. Hierdoor verkrijgt de dierenarts die dit eventueel ter beschikking zou willen stellen, de garantie dat dit niet in verkeerde handen terecht komt NOG MEE BEZIG Hiervoor worden momenteel alle dierenartsen in ons land benaderd per email met dit verzoek en de inzameling vindt plaats bij de Universiteit Utrecht, waar de studentenvereniging DIO van de faculteit Diergeneeskunde met ons samenwerkt.

6. Het aantal sterilisaties van (zwerf)dieren in het buitenland verder doen toenemen.
Het uitvoeren van sterilisaties van zwerfdieren is zonder meer de meest efficiënte manier om het dierenleed te doen verminderen. Gelukkig is Nederland vrijwel het enige land ter wereld zonder zwerfhonden, maar in andere landen zijn dergelijke sterilisatieprojecten nog zeer nodig. Onze stichting bemiddelt al sinds 2012 jaarlijks ca. 200 dierenartsen en studenten Diergeneeskunde van de universiteiten van Utrecht en Gent. Op eigen kosten voor vervoer en accommodatie gaan zij naar ca. 20 landen toe waar zij ieder jaar voor ca. 7.000 extra sterilisaties zorgen. Veel van de kosten voor de noodzakelijke medische middelen (Ketamine, pijnstillers, verband, instrumenten, hechtdraad) wordt door ons gesponsord. Om het aantal deelnemers verder te doen vergroten, hebben wij in 2017 een nieuwe internationale website samengesteld: www.vetstudents.eu Deze is vooral gericht op studenten Diergeneeskunde in landen als Duitsland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Slovenië. De belangstelling hiervoor is al redelijk te noemen en wij willen dit in 2018 verder laten uitgroeien.
NOG VERDER DOEN UITBREIDEN

7. Meer bekendheid voor onze unieke mogelijkheden bij opname in een testament.
De mogelijkheden die individuele dierenvrienden bij ons kunnen opgeven, als men onze stichting als begunstigde wil opnemen in een testament, zijn vrijwel onbeperkt. Men kan precies aangeven, waar het eventuele legaat voor besteed moet worden. Bijv. voor sterilisaties van ezels op Kreta, of voor opvang van gewonde zwerfdieren in een bepaalde regio in Spanje of voor educatie over dierenwelzijn op Bonaire, enz. IS GEREALISEERD Hiervoor zijn in 2017 verdere aanvullende advertenties geplaatst in diverse tijdschriften. Ook in 2018 zal dit verder actief onder de aandacht worden gebracht.

8. Onder de aandacht brengen van hulpprojecten voor het bedrijfsleven en Sociale Clubs.
Wij hebben het voornemen om gehele projecten te laten adopteren door bedrijven of Sociale Clubs zoals Lion’s Clubs, Ronde Tafel, Rotary, e.d. NOG MEE BEZIG

9. Verbreding van onze activiteiten.
Om uitbreiding van onze activiteiten mogelijk te maken, is uitbreiding van ons team van vrijwilligers wenselijk. Hierdoor kunnen bepaalde taken nog beter en gespecialiseerder worden uitgevoerd.
IS GEREALISEERD (Aantal vrijwilligers in ons team is inmiddels toegenomen naar ca. 40)

10. Meerdere hulpprojecten tegelijkertijd
Omdat de wachtlijst met aanvragen steeds langer werd en velen daarvan door de kleinschaligheid al geholpen kunnen worden met enkele honderden euro’s, is het efficiënter om naast onze bekende Hulpacties-van-de-Maand ook enkele kleinere projecten op onze website erbij te zetten.
IS GEREALISEERD (Inmiddels werken wij ook met Kleine Projecten, die naast de reguliere Hulpacties-van-de-Maand ook succesvol blijken te zijn)

11. Uitbreiding aantal periodieke donateurs.
Om meer mogelijkheden te hebben om snel te kunnen handelen in bepaalde nood-situaties, waarbij direct financiële middelen wenselijk zijn, zou het goed zijn als het aantal doorlopende donaties verder uitgebreid kan worden. NOG MEE BEZIG (Hiervoor is op onze website op de Donatie-pagina al een keuze-mogelijkheid opgenomen om doorlopend maandelijks een donatie te doen. Ook zijn wij bezig om de mogelijkheid uit te werken, waarbij periodieke donaties eenvoudig kunnen worden opgegeven via onze website. Onze bestaande relaties, die al regelmatig onze nieuwsbrief ontvangen, zullen uiteindelijk allen gebeld gaan worden, om te vragen of wij deze mogen blijven versturen (is wettelijk verplicht) en daarbij zal dan tevens op deze nieuwe mogelijkheid om doorlopend te kunnen doneren. Dit op veler verzoek om dit gemakkelijker te maken.