Doelstellingen en beleidsplan van Stichting Dierennood

Missie:

De missie van Stichting Dierennood is het zoveel mogelijk hulp bieden aan zwerfdieren in het buitenland. Dit wil zij doen op korte termijn, door het ondersteunen van locale zwerfdier-projecten.

Maar ook op de toekomst gericht, met het mogelijk maken van sterilisatie-projecten om het aantal zwerfdieren te doen verminderen, alsmede educatie over respect voor zwerfdieren op basisscholen.
Doelen:

Stichting Dierennood staat voor hulp aan zwerfdieren in het buitenland. Dus voornamelijk zwerfhonden en zwerfkatten.

Wij proberen dat te doen op twee manieren:

1. Noodhulp op korte termijn:

Via onze Hulpprojecten-van-de-Maand, waarbij wij streng geselecteerde kleine projecten steunen om al dan niet gewonde zwerfdieren locaal op te vangen, te verzorgen, te vaccineren en te steriliseren.

Meestal worden ze dan weer gezond teruggezet en soms komen ze in een adoptieprogramma om locaal of in een ander land te worden geadopteerd.

2. Structurele hulp op langere termijn:

a. Sterilisatie-projecten in zo'n 20 asielen over de hele wereld, waarbij wij ook bemiddelen voor studenten MBO Dierverzorging en studenten Diergeneeskunde van de Universiteiten van Utrecht en Gent, die vooral sterilisaties uitvoeren. Maar ook andere medische verrichtingen doen bij de vele honderden honden en katten in de diverse asielen. Voor deze bemiddeling hebben wij een aparte website opgezet: www.dierenstages.nl

Maar ook voor vrijwilligers zonder specifieke opleiding hebben wij meer dan 10 geselecteerde asielen, waar heel nuttig werk voor de daar aanwezige dieren kan worden gedaan.

Ook daarvoor hebben wij een aparte website opgezet:

www.dierenvrijwilligers.nl

b. Ondersteunen van educatie-projecten om hiermee kinderen op de locale basis-scholen te kunnen stimuleren, om meer respect voor (zwerf)dieren te verkrijgen.
Wij proberen bij reeds bestaande contacten met betrouwbare asielen, de vrijwilligers te stimuleren om langs scholen te gaan om deze boodschap zo goed mogelijk over te dragen.

Werkzaamheden:

Sterilisaties : het stimuleren van activiteiten die tot doel hebben om de populatie van zwerfdieren zo goed mogelijk onder controle te brengen. Dit door middel van het 'Collect, Neuter, Vaccinate & Return' principe. Dus: 'Bijeenbrengen, Steriliseren, Vaccineren en Terugzetten'. Veelal in samenwerking met studenten Diergeneeskunde.

Adopties :

het ondersteunen van bestaande organisaties in het buitenland, die naast educatie en sterilisaties ook voor een aantal geselecteerde dieren een adoptie-adres zoeken.

Educatie:

door middel van het verzamelen, vergelijken en samenvatten van al bestaande educatie-publicaties, te komen tot producties die voor educatieve programma's gebruikt kunnen worden.

Dit met als doel meer respect bij kinderen te verkrijgen voor dieren in het algemeen en dieren-in-nood in het bijzonder. E.e.a. zoveel mogelijk aangepast aan de locale situaties en specifieke culturen in de diverse landen.

Middelen:

1. Dat zwerfdieren onze hulp hard nodig hebben, willen wij met onze website laten zien.

2. Verder door het samenstellen en laten drukken van divers drukwerk, waarin onze projecten onder de aandacht worden gebracht.

3.Dat zwerfdieren onze hulp hard nodig hebben, willen wij met onze website laten zien. Het organiseren van diverse activiteiten om geld in te zamelen t.b.v. onze doeleinden.

Doelgroep:

Alle dierenvrienden, waar ook ter wereld, die samen met ons vinden dat dieren-in-nood meer en beter geholpen moeten worden.

Werving en gelden:

Aangezien wij alleen met vrijwilligers werken, die geen urenvergoeding of reiskosten willen declareren en ook geen dure gebouwen of andere vaste kosten hebben, kunnen wij garandeeren dat alle donaties 100% ten goede komen aan de dieren die dit het hardste nodig hebben.

Voor inkomsten proberen wij donateurs, begunstigden en sponsors te interesseren om samen met ons deze doeleinden te gaan realiseren.

Iedere adhoc donatie wordt door ons direct op onze website gezet en voegen dit toe - indien niet anders aangegeven - aan het actuele Hulpproject-van-de-Maand.

Hierbij wordt zowel de naam van de donateur bij het desbetreffende hulpproject gezet en wordt het bedrag toegevoegd aan de actuele tussenstand van dit project.

Bij bezwaar van naamsvermelding wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.

Beheer gelden:

Wij hebben een aparte bankrekening bij de ING waar alle gelden op binnenkomen. Alleen de penningmeester heeft toegang tot deze bankrekening. En hij legt verantwoordelijkheid af aan de andere bestuursleden èn aan de Belastingdienst.

De selectie van de goede doelen die onze stichting wil gaan ondersteunen wordt gedaan door de secretaris, waarna deze dit als concreet voorstel voorlegt aan de overige bestuursleden. Alleen als alle bestuursleden hiermee instemmen wordt een hulpproject daadwerkelijk opgenomen op de website als 'Hulpactie-van-de-Maand'.

Besteding gelden:

Alle gelden die worden overgemaakt naar de diverse doelen, worden gepubliceerd op onze website. Hiervoor is een aparte rubriek op de website opgenomen.

Indien mogelijk wordt na afloop verantwoording afgelegd naar de donateur met foto's en verslagen van de bestede gelden.

Persoonlijk contact:

Voor aanvullende informatie over onze doelstellingen, onze activiteiten of over alles waar je in bent geïnteresseerd, mag je ons altijd persoonlijk benaderen. Via deze link kom je bij de pagina met onze persoonlijke gegevens en je kunt Hanno Berger als woordvoerder telefonisch bereiken:
Tel. 010-420 23 44.